Повечето държави от ЕС не са подготовени за прилагането на новите правила за защита на данните

Остават четири месеца до изтичането на крайния срок, но само две страни са въвели новите разпоредби на ЕС за защита на данните​ в националното си законодателство. Защо прилагането на новите правила е много важно за гражданите, а не само за компаниите?

Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД) е нов закон на ЕС, който гарантира закрилата им. Въпреки че бе приет през май 2016 г., той няма да влезе в сила преди май 2018 г.

Това означава, че държавите, членки на ЕС, и компаниите имат само четири месеца, за да се подготвят за прилагането на новите правила за защита на данните.

Всички бързат

Вера Журова, комисар на ЕС по правосъдие, направи коментар за изданието "Наблюдател на ЕС". Тя заяви, че само две държави от ЕС са променили националните си закони, за да отговарят те на изискванията на новия регламент. Това са Австрия и Германия. 13 страни са подготвили законопроекти, а в останалите не са предприети никакви действия.

Държавите, членки на ЕС, не са единствените, които бързат. Големите компании, особено тези, които предлагат трансгранични услуги, също са притиснати от времето. Те трябва да бъдат готови да спазват ОРЗД. Това засяга най-вече обработването на личните данни. Глобите при констатиране на нарушение са доста големи. Те могат да достигнат до 20 милиона евро. Ако компанията не изпълнява правните си задължения и многократно извършва груби нарушения, санкцията е в размер на 4% от годишния оборот, реализиран от нея в световен мащаб.

Крайният срок за въвеждане на новите правила за защита на данните е май 2018 г. Той е задължителен за всички. Това означава, че регламентът ще се прилага автоматично, дори когато липсва съответното законодателство на национално ниво.

Какви промени въвежда ОРЗД?

Контрол върху данните

Целта на новия регламент е да актуализира нормативната уредба за защита на личните данни, създадена преди 20 години. Той трябва да синхронизира правилата, за да гарантира свободното движение на личните данни в рамките на ЕС. Освен това правата на всяко отделно лице са по-добре защитени. Новият закон гарантира правна сигурност. Правилата за закрила на данните в Европа трябва да се приведат в хармония. Това е необходимо, за да бъдат те защитени на по-високите нива.

Новият регламент за защита на данните дава възможност на потребителите да осъществяват контрол върху личните си данни. Той съдържа точен списък на задълженията на компаниите. Прозрачността е една от многото гаранции и основно изискване при обработването на данни.

На ниво ЕС се създава нов надзорен орган

Новият регламент засилва сътрудничеството между националните органи за защита на данните. Това означава, че компаниите вече ще се обръщат само към един орган при възникване на проблем, а не към 28. Така ще се гарантира правна сигурност на бизнеса. Новият механизъм за сътрудничество между отделните власти ще помогне, за да се синхронизира процеса на прилагане. Новосъздаденият Европейски съвет за защита на личните данни ще замени работната група по член 29, която е съставена от представители на националните органи за защита на данните.

Европейският съвет за защита на данните ще следи за правилното прилагане на новия регламент. Той ще дава съвети и ще определя основните насоки. Освен това ще оказва съдействие на Европейската комисия. На този орган ще се делегират правомощията за издаване на решения, които ще имат задължителен характер. Чрез тях ще се насърчава последователността при прилагането на правилата за защита на данните в целия ЕС.

Представителство на НПО

Друга важна промяна, която новият регламент въвежда, е даването на пълномощия на НПО да представят лицата пред съдилищата и пред органите за защита на данните. Това ще предостави възможност за по-добра правна защита на засегнатите граждани и за по-ефективни действия в случай, че се констатира нарушение.

Други статии на тази тема:
  • Това е брошура с въпроси и отговори, която Европейската комисия наскоро публикува онлайн, за да помогне на хората и бизнеса в ЕС да разберат по-добре новите правила за защита на данните.
  • Това е една много добра статия, която ще помогне на софтуерните инженери да създадат софтуер, отговарящ на изискванията на новия регламент за защита на данните.
  • Това е инфографика, създадена от Европейската комисия във връзка с новите правила. Запознай се с нея, за да разбереш за какво става въпрос.
  • Това е наръчник, предназначен за хората, които пишат законите. Той ще ги накара да помислят и да създадат по-добри правила за защита на данните.