Вариантът на член 13​, предложен от докладчика, е заплаха за свободата на словото в интернет мрежата

Liberties​ се запозна с внесените предложения за промени в Директивата на ЕС​ за авторското право. Оказва се, че изменението, което се подкрепя от най-много членове на ЕП, застрашава в най-голяма степен основните ни права.

Ние направихме анализ на предложените изменения. Вече имаме по-ясна представа за това как отделни групи от евродепутати искат да променят скандалноизвестния член 13. Предишният му вариант задължаваше интернет компаниите да инсталират софтуер, филтриращ съдържанието, което качваме.

От предложенията, с които се запознахме, това на Аксел Вос, докладчик на Комисията по правни въпроси (JURI), застрашава в най-голяма степен правата ни. На 31 август той сподели в Twitter следното:

Новото предложение за #copyrightdirective не предвижда никакви мерки / "филтриране на съдържанието, което се качва" .... Сега очаквам всички, които бяха против предишното предложение, да подкрепят новото.

Кликни тук, за се информираш за кампанията ни, свързана с авторското право!

Вярно ли е това?

Вариантът, предложен от евродепутата Вос, се придържа към същата презумпция, както и предходният. Потребителите и интернет компаниите умишлено нарушават авторското право и печелят пари от способността на другите да творят. Сега обаче той е решил да промени формулировката на режима на отговорност на интернет платформите. Във варианта, подготвен от него, изрично се посочва, че доставчиците на услуги за споделяне на съдържание като Facebook, YouTube, GitHub и Wikipedia носят пълна отговорност за това, което потребителите им качват.

Този вариант на член 13, предложен съвсем наскоро, всъщност е точно същия като първоначалния. Само формулировката е малко променена. Както предходната, така и новата версия поставят интернет компаниите в ситуация, в която нямат друг избор, освен да инсталират софтуер, филтриращ съдържанието, което качваме. Все пак откриваме една разлика. Сега те ще го правят "доброволно".

Според последното предложение на Вос, интернет компаниите ще носят отговорност за съдържанието, качено от потребителите им. За да избегнат проблемите, те ще премахват всичко, което може да наруши авторските права. Единствената друга алтернатива, която имат, е да подхождат индивидуално и да решават за всяко конкретно съдържание. За целта ще трябва да назначат десетки хиляди адвокати, които трябва да са много добре запознати със закона за авторското право. Всички ние знаем, че тези компании няма да започнат масово да наемат правни експерти. Това би било твърде скъпо. За това ще се възползват от другата си опция - автоматизирани филтриращи устройства. Те обаче ще бъдат прекалено стриктни при преценките си, за да предпазват дружествата от всяка евентуална грешка. Така рискът от отговорност ще бъде сведен до минимум. Всичко, което би могло да наруши авторските права, ще бъде блокирано. Фирмите носят отговорност и няма да си създават проблеми заради публикуването на материал, защитен с авторски права.

На пръв поглед откриваме две неща в предложението на Вос, които заслужават похвала. Първото е в края на параграф 2б на член 13. Според него сътрудничеството между дружествата и носителите на авторски права не следва да води до идентифициране на отделни потребители или до обработване на личните им данни. Въпреки че това звучи много добре, остава въпросът как доставчиците на интернет услуги ще го спазват, след като потребителските имена и IP адресите са лични данни. Винаги може да възникне ситуация, при която ще им се наложи да идентифицират някой от потребителите си. Как ще постъпят, ако съществува механизъм за обезщетение, гарантиращ, че грешката ще бъде коригирана, когато конкретно съдържание е блокирано неоснователно?

Другото нещо, което заслужава известно признание, е свързано с въвеждането на задължение на държавите членки на ЕС. Те трябва да предоставят на потребителите достъп до независим орган или съд, за да могат да оспорват решение, с което не са съгласни. Предложението обаче ще задължи правителствата да създадат механизъм за правна защита, приложим само в някои случаи. Той ще касае единствено такива, при които качването е разрешено, тъй като съдържанието попада в обхвата на изключенията или на някое от ограниченията, посочени в правилата за авторското право. Тези органи не следва да се занимават с други правни въпроси като, например, дали блокирането на конкретно качване представлява непропорционално ограничение на свободата на словото.

Най-общо казано, промяната на режима на отговорност ще превърне филтрирането на съдържанието, което качваме, в масова практика в интернет мрежата. Поискахме от членовете на Европейския парламент да избегнат това. Призовахме ги също така да въведат предпазни мерки, защитаващи правата на човека. Вариантът, предложен от евродепутата Вос, е заплаха за онлайн свободата ни на изразяване и неприкосновеността на личния живот.

Ние, в Liberties, сме напълно убедени, че в текста следва да се включат предпазни мерки, които по адекватен начин да защитават основните права.

  • Помолихме членовете на ЕП да променят презумпцията за вина на потребителите на интернет. По-голямата част от тях не искат да нарушават авторските права. Те споделят видеоклипове, снимки и меми, за да се забавляват. Новият регламент трябва да бъде написан с оглед на това, а не да се изхожда от предположението, че потребителите искат да крадат интелектуална собственост.
  • Интернет мрежата не трябва да се разглежда като необхватно обществено пространство. Ние качваме видеоклиповете, които правим, за да може семейството или малка група приятели да ги гледат, макар че на теория те достигат до милиарди хора. Следователно, отговорността за съдържанието трябва да зависи от обхвата на достъпност.
  • Необходимо е да се посочат изключенията, които не нарушават авторските права. Това е важна предпазна мярка, от която всички се нуждаем. Тя ще защити свободата ни на изразяване и ще ни гарантира правото на участие в обществените дебати. Пародията и мемите са примери за упражняване на свободата на словото по напълно легитимен начин. Те може да съдържат и нещо, защитено с авторски права. ЕС следва да излезе със списък на изключенията, който да не бъде съвсем изчерпателен, но да е задължителен за държавите членки.
  • Поискахме от членовете на ЕП да включат в член 13 предпазни мерки, за да предотвратят необосновано премахване на генерирано от потребителите съдържание. Ако от притежателите на авторски права и платформите са търси отговорност, когато изтриват съдържание, което е съвсем законно, това ще промени отношението им към свободата на словото. Така тя ще бъде защитена по по-ефективен начин. Отговорността следва да се определи в съответствие с режима на отговорност, регламентиран от Директивата за електронната търговия (2000/31 / ЕС).
  • Необходими са също така гаранции за прозрачност. Решенията на интернет платформите за блокиране или премахване на съдържание трябва да се вземат при пълна прозрачност. Освен това трябва да се даде възможност на засегнатите да им търсят отговорност. ЕС следва да предостави безплатен правен механизъм за уреждане на спорове между потребители, носители на авторски права и интернет платформи.

В предложението на Вос не е включена нито една от тези гаранции.

Кликни тук, за се информираш за кампанията ни, свързана с авторското право.