Правата на непридружените деца, достъпът до регистрация и правната помощ – основни проблеми за 2014 г. за търсещите закрила в България

​В навечерието на 20 юни, Световния ден на бежанците, Български хелзинкски комитет (БХК) публикува своя Годишен доклад за наблюдение на производството за предоставяне на международна закрила в България за 2014 г.

В навечерието на 20 юни, Световния ден на бежанците, Български хелзинкски комитет (БХК) публикува своя Годишен доклад за наблюдение на производството за предоставяне на международна закрила в България за 2014 г. Докладът е достъпен тук.

Три основни проблема

Нужни са подобрения основно в три сфери. БХК призовава за осигуряването на по-бърз и ефективен достъп до регистрация на кандидати за международна закрила пред териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците (ДАБ). Трябва да се гарантира и предоставянето на качествена правна помощ и правно представителство за търсещите закрила лица по време на процедурата по разглеждането на кандидатурата им за статут. Третият сериозен проблем през 2014 г. е липсата на гаранции за спазване на правата на непридружените деца, търсещи закрила. Основната практика, излагаща на риск децата, които са в страната без родители и близки, е допускането деца да влизат в правни процедури без назначен настойник/попечител.

Още данни и открития

Достъп до територия

За 2014 г. молби за закрила са подали общо 8 205 души, с 35% повече от предходната година. Увеличението се дължи на продължаващата гражданска война в Сирия и нововъзникващите конфликти в Ирак и други държави от региона на Близкия Изток и Субсахарска Африка. Топ страна на произход остана Сирия, следвана от Афганистан.

През 2014 г. общо 1 250 гранични и 1 350 полицейски служители са патрулирали по протежение на българо-турската сухоземна граница. Министерството на вътрешните работи докладва за 6 400 граждани на трети страни, спрямо които е бил направен официален отказ за допускане до национална територия през 2014 г. и които са били върнати обратно, най-често в Турция.

Профилът на чужденците, влизащи или опитващи да влязат в България, най-често съвпада с профила на лица, бягащи от зони на конфликт, несигурност или масово нарушаване на човешките права в големи размери.

Непридружени деца

През 2014 г. на територията на България молба за закрила са подали 940 непридружени децa – с 80% повече от 2013 г. През 2014 г., както и през предишната година, най-тревожният и сериозен проблем при провеждането на бежанската процедура спрямо непридружените деца, търсещи закрила, остана липсата на гаранции за защита на правата им: в 100% от наблюдаваните бежански процедури децата нямаха назначен настойник или попечител, както законът стриктно изисква.

Всички производства на ДАБ на непридружени деца продължиха да се провеждат единствено в присъствието на социален работник. Също така, бе установено, че социалните работници, които присъстват на интервютата, не изпълняват задължението си да действат в най-добрия интерес на детето, тъй като не предоставят никакво реално съдействие, нито се намесват, когато е необходимо, при разпита на детето по време на интервюто и присъствието им по време на производствата е изцяло формално. Правна помощ на административна фаза на непридружените деца, търсещи закрила също не бе осигурявана.

Без програма за интеграция

На 2 юли 2014 г. окончателно бе приета и публикувана Националната стратегия за интеграция на лицата, получили международна закрила в България (2014 - 2020). Самата стратегия по дефиниция нито съдържа конкретни интеграционни мерки или дейности, нито разписва необходимите за тяхното изпълнение бюджет и институционални ресурси. Такива мерки и дейности, институциите отговорни за осъществяването им, както и бюджетните средства за тяхното изпълнение следваше да се предпишат от Национална програма за интеграция за 2014 г. Tакава национална програма за интеграция обаче не бе внесена.

Пълната липса на каквато и да било интеграционна подкрепа през 2014 г. препятства достъпа на новопризнатите бежанци и лицата, получили закрила до редица основни граждански и социални права.

Доклада можете да прочетете тук.