Лигата за правата на човека изпрати своя доклад към Комисията по икономически, социални и културни права

Основен проблем за Чехия остават правата на малолетните и неравнопоставения им достъп до образование и здравеопазване.

През април и май, комисията ще обсъди втория периодичен доклад относно прилагането на Международния пакт за икономически, социални и културни права в Чехия. В резултат, комисията ще даде препоръки за развитие на страната.

Докладът се фокусира предимно върху правата на децата под 15-годишна възраст и върху процесите на наказателни производства и здравно обслужване (ваксинации, домашни раждания и претоварване на лекарите в държавните болници).

Би било добре комисията да обърне специално внимание на частта, която разглежда правото на децата на специална закрила, както и правото на справедливо наказателно производство за заподозрени деца (адаптирано за тяхната възраст). Преди, при подобни производства, не всяко дело на заподозряно дете се гледаше в съда. (което в момента се случва за при деца на възраст под 15 години). Освен това, по време на наказателно производство, на децата трябва да се гарантира, че няма да бъдат малтретирани (например от правоохранителните органи) и най-вече, че задължително ще получат правна помощ.

Наред с ERRC и MDAC, изпратихме на комисията и друг доклад, в който подложихме на критика, наред с други неща, невъзможността на държавата да осигури равен достъп до образование на всички деца.