Твоята вяра, твоето дело: УСГС започва кампания срещу унгарския църковен закон

Готвеното изменение на закона не предвижда средства за защита от нарушения на човешките права, каквито бяха установени от Конституционния съд на Унгария и Европейския съд по правата на човека.

Твоята вяра, твоето дело: УСГС започва кампания срещу унгарския църковен закон

Петиция

За готвеното изменение на Закон CCVI от 2011 г. относно правото на свобода на съвестта и религията и правния статут на църквите, вероизповеданията и религиозните общности

15.03.2015 г.

Като се има предвид, че:

 • Настояваме за равенство пред закона по отношение на гражданските и религиозните права още от гражданската революция през 1848 г., въпреки че сега сме по-далеч от целта, отколкото сме били през 1989 г.;
 • Законът за църквата от 2012 г. осигурява повече привилегии за близки до сегашното правителство църкви, отколкото когато и да било, докато лишава други църкви от правен статут;
 • Решението на Европейския съд по правата на човека от 08.04.2014 г. намира, че Законът за църквата не отговаря на изискването за идеологическа неутралност и противоречи на Европейската конвенция за правата на човека, поради което унгарската държава трябва да плати обезщетения в размер на милиарди;
 • Предложеното изменение, изготвено от правителството след решението на Европейския съд по правата на човека, не премахва неравенството между признатите църкви и религиозни общности, а обратното - утежнява ги, въвеждайки три различни църковни статута, и запазвайки възможността държавата произволно да сътрудничи само с привилегировани църкви;
 • През декември 2015 г. парламентът не одобри предложението за изменение,

Ние, долуподписаните, призоваваме унгарското правителство и подкрепящите го депутати да не внасят отново същото предложение, защото това би довело единствено до нови унизителни решения и задължения за изплащане на обезщетения.

Ние настояваме правителството да представи предложение за изменение, което:

 • Гарантира пълно и равно прилагане на свободата на съвестта и религията по отношение на всяко лице, както и еднакво отношение спрямо убежденията на всеки;
 • Осигурява правното равенство на религиозните общности пред закона, без да предоставя повече права на някои църкви или приближени граждански организации, занимаващи се с подобни дейности;
 • Осигурява идеологически неутралитет на държавата, разделение на държава и църква, право на самоопределяне на общности и граждански организации;
 • Предоставя правна, морална и финансова подкрепа на църквите, които, по силата на Закона за църквата, са били лишени от правен статут;
 • Съответства на конституционната традиция на Унгария, основана на все по-широки, но равни права;
 • Съответства на Европейската конвенция за правата на човека и изпълнява указанията на Европейския съд по правата на човека.
Много църкви в Унгария неоснователно бяха лишени от правен статут по Закона за църквата от 2012 г. Девет от тези църкви се обърнаха към Европейския съд по правата на човека във връзка със свободата на вероизповеданието.
През април 2014 г. ЕСПЧ отсъди в тяхна полза, а през септември 2014 г. потвърди решението си и отхвърли жалбата на правителството.
В резултат на това кабинетът трябваше да внесе промени в закона, които да съответстват на националното и европейско законодателство. Предложеното от правителството на Орбан изменение обаче не отговаря на тези изисквания.

По повод Закона за църквата Унгарски съюз за граждански свободи пусна онлайн петиция, алармираща, че изменението не предвижда средства за защита от нарушения на човешките права, каквито бяха установени от Конституционния съд на Унгария и Европейския съд по правата на човека.

Според УСГС предложеното изменение продължава да нарушава вътрешното законодателство и правото на ЕС по няколко начина:

 • дефинициите за вероизповедание и религиозна дейност остават неопределени.
 • неоправдано и дискриминативно дава различен правен статут на различните църкви.
 • подкрепата на религиозния живот и финансирането на обществени дейности неправомерно е гарантирано само за някои църкви.
 • не предвижда ефективни средства за правна защита за църквите, които ще бъдат лишени от правен статут, когато изменението влезе в сила.

УСГС настоява закона в максимална степен да гарантира свободата на съвестта, правото на общностите да се самоопределят, равенството на църквите пред закона, неутралитета на държавата, разделението на държава и църква и справедливото финансиране.

Тези гаранции трябва да се ръководят от основните принципи на развитите, конституционни, демократични общества. Целта на нашата кампания е да привлече вниманието на националната и международна общественост към тези въпроси.

Петицията заема централно място в кампанията и има за цел да събере максимално широка подкрепа.