​До Европейската комисия: трябват бързи действия срещу атаката над основните ценности на ЕС в Испания!

Човешките права, правосъдието и върховенството на закона са залегнали в основата на ЕС. Испанското правителство прие пакет от законодателни мерки, които сериозно подкопават тези принципи. Да поискаме от ЕК бързи действия в защита на европейските ценности!

Благодарим ти за интереса, но тази кампания е приключила.

Системни заплахи за върховенството на закона в Испания

Финансовата криза увеличи броя на хората, които използват свободата на събранията. Обществото разчита именно на това основно право, за да изрази своето несъгласие или призив за реформи. Демонстрации са използвани за противопоставяне на: мерките за строги икономии, като например намаляването на разходите за здравеопазване и образование; отнемането на жилища от банките и продажбата на порочни финансови инструменти; политическата корупция; предложенията за реформа, касаеща правото на аборт. От началото на финансовата криза (2008 г.), броят на демонстрациите е нарастнал с 283%.

Чрез тях гражданите изискват повече прозрачност и обществено участие във вземането на решения и се противопоставят на ограниченията върху правото на свобода на мирни събрания и свобода на изразяване. Такива са публичните протести пред сгради на институции, резиденции на длъжностни лица и банки. Правителството първоначално се опита да ограничи и възпре мирните протести чрез наказателно преследване и административни глоби. Хората обаче успешно оспориха тези мерки по съдебен път.

Финансовата криза също така принуди повече хора да прибегнат до съдилищата в защита на други свои права, например правото на жилище, тъй като много от тях водят битка, за да не отнемат собствеността им след закупуване на порочни финансови инструменти. Броят на молбите за правна помощ също нарастна много през последните години. Правителството реагира, като направи достъпа до правосъдие по-труден, възпрепятствайки хората да защитят правата си срещу властите и големите предприятия. Нови закони целят да отслабят съдебната система и намалят нейната ефективност и независимост, както и да създадат финансови бариери за получаването на правна помощ. Така ще е сигурно, че по-малко хора имат достъп до тази обществена услуга.

Докато някои от новите закони вече са приети, други още се обсъждат. В своята цялост този пакет от мерки сериозно нарушава върховенството на закона:

Законопроектът за правната помощ ограничава достъпа до правосъдие, ефективен съдебен контрол и правна помощ.

Предвидените в законопроекта нови прагове са непосилни за значителна част от населението. Тези хора вече няма да отговарят на условията за предоставяне на правна помощ, въпреки че не могат да си позволят сами да се обърнат към съда, за да защитят правата си. Друг показател, доказващ, че Испания не желае да направи съдебната си система достъпна, е бюджета за правна помощ: Испания харчи 0,80 евро на глава от населението, докато средната стойност за Европа възлиза на 8,63 евро. През последните години, между 25 и 35 процента от гражданите са лишени от правото си на достъп до правосъдие.

Законът за съдебните такси, в сила от 2012 г., е дискриминационен, защото има много по-голям ефект върху малките фирми, отколкото върху големите корпорации като банки и застрахователни компании.

Частичните промени в първоначалния закон, направени през 2015 г., не решават проблемите, които въвеждането на съдебните такси създава. Съдебните такси, платени в периода между декември 2012 г. и февруари 2015, няма да бъдат възстановявани. Лицата, които са загубили правото си да водят дело, защото не могат да си позволят да платят съдебните такси, няма да бъдат обезщетени. Събраните от съдебни такси средства (около 540 000 000 евро) не отиват обратно за правосъдие или за предоставяне на правна помощ.

Съдебната система страда от хроничен недостиг на средства. Това създава големи закъснения в съдебното производство, което допълнително пречи на достъпа до правосъдие.

Правителството предложи реформи в Закона на съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс, които да се справят с липсата на средства. Тези мерки обаче са откъслечни и недостатъчни. Освен човешки и финансови ресурси, необходими са всеобхватни реформи, които да преструктурират и модернизират съдебната система. В действителност бюджета, отпуснат за съдилищата (в евро на глава от населението) драстично намаля между 2010 и 2012 г. (от около 90 евро / жител на по-малко от 30 евро / ж) и е сред най-ниските в Европа. Бюджетът за правосъдие продължи да намалява и през 2013 г. (с 4,21%) и 2014 г. (с 2,13%). Испания също така е сред европейските страни с най-малък брой съдии на глава от населението (около 10 съдии / 100 000 жители) и с най-ниски показатели за независимост на съдебната власт.

Липсата на средства намалява и капацитета на съдебната система да балансира правомощията на изпълнителната и законодателната власт. Политическата намеса, продиктувала реформата в Закона за Висшия съдебен съвет от 2013 г., допълнително застрашава независимостта на съдебната власт.

Приетите наскоро Закон за обществената сигурност и Наказателен кодекс съдържат твърде неточни и неясни разпоредби, които дават прекалено голяма свобода на властите и водят до произволното прилагане на наказателни и административни санкции. Тези закони застрашават правата на свобода на мирни събрания и на изразяване, основните стълбове на демократичното и плуралистично общество. Специалните докладчици на ООН изразиха опасения, че тези реформи, нарушаващи основни права и свободи, най-вероятно са отговорът на правителството на многобройните демонстрации в Испания през последните години.

Процесът по приемане на пакета от мерки е в противоречие и с други принципи, произхождащи от върховенството на закона - "прозрачен, отговорен, демократичен и плуралистичен законодателен процес". Правителството не проведе адекватни консултации със заинтересованите страни, включително с гражданското общество и с експерти по правата на човека, нито пък обърна особено внимание на техните възгледи. Много от предложените реформи, описани по-горе, са формулирани в прекалено общо и неясно, подкопавайки принципа на законност.

Нова рамка на ЕС за укрепване върховенството на закона

Правата на човека, правосъдието и върховенството на закона са неразривно свързани и са залегнали в основата на ЕС. Всеки опит за атака над тези ценности, които всички страни от ЕС са длъжни да спазват, подкопава взаимното доверие между държавите членки, както и ангажиментите, поети от правителствата и Съюза, към своите граждани. Европейската комисия потвърди, че "в случаите, когато механизмите, установени на национално равнище за осигуряване върховенството на закона, не могат да работят ефективно, е налице системна заплаха за върховенството на закона, а оттам и за функционирането на ЕС (...). В такива случаи ЕС трябва да действа в защита принципите на правовата държава като обща ценност на Съюза".

За тази цел Комисията създаде нова рамка за гарантиране на върховенството на закона срещу системните заплахи. Тази нова рамка допълва другите съществуващи механизми и има за цел "да даде възможност на Комисията да намери решение с въпросната държава членка, за да се предотврати възникването на системна заплаха за правовата държава (...), която да прерасне в явен риск от сериозно нарушение по смисъла на член 7 от Договора за ЕС".

Основните и водещите принципи на правовата държава, определени в рамката на ЕС за укрепване върховенството на закона са: (I) достъп до правосъдие и независим и ефективен съдебен контрол; (II) недискриминация и равенство пред закона; (III) разделение на властите и независимост на съдебната система; (IV) правна сигурност и зачитане правата на човека; (V) прозрачен, отговорен, демократичен и плуралистичен законодателен процес.

Принципите и ценностите на ЕС в Испания са заплашени. Дай своя глас и поискай от Европейската комисия да предприеме незабавни действия, за да засили контрола над действията на Испания и да оцени риска съобразно с рамката за върховенство на закона.