Rights International Spain

Rights International Spain (RIS) är en spansk oberoende, ideell samt icke-statlig organisation som arbetar för att se till att den spanska staten uppfyller sin skyldighet att skydda och respektera mänskliga rättigheter och medborgerliga friheter genom verkningsfullt användande av principer och mekanismer inom internationell lag. RIS:s uppdrag är att stärka ansvarsskyldigheten inom människorättsfrågor i Spanien genom att övervaka regeringens arbete, med särskilt fokus på rättssäkerheten och möjligheter till rättslig prövning, samt att öka civilsamhällets medvetenhet och mobilisera stöd för att kräva rättvisa. I arbetet mot sitt uppdrag tar RIS fram aktuell och noggrann juridisk och policyanalys, framställer andra resurser och verktyg för påverkansarbete och kommunikation som görs tillgängliga för allmänheten, och stödjer initiativ för strategiska rättstvister.

RIS:s övergripande mål:

1) att främja ökad medvetenhet om, förståelse för, samt verkningsfullare användande av mekanismer inom internationell rätt;

2) att utveckla kapacitetsuppbyggande verksamhet och utbildning för den juridiska gemenskapen, civilsamhällesorganisationer, och allmänheten, samt att förbättra tillgången till verktyg och resurser för att stärka användandet av internationell lagstiftning för att skydda medborgerliga friheter och mänskliga rättigheter;

3) att föreslå och stödja politiska och rättsliga reformer med syfte att harmonisera inhemsk lagstiftning med internationella människorättsstandarder och –normer;

4) att övervaka implementeringen av rekommendationer från FN:s människorättsorgan, Europadomstolens beslut, samt EU:s direktiv inom rättvisa, bildandet och underhållandet av allianser, partnerskap, och gemensamma initiativ med inhemska och internationella organisationer och andra parter. Dessutom driver RIS strategiska rättstvister, inför både nationella och internationella domstolar, för att främja och skydda medborgerliga fri- och rättigheter med hjälp av rättsliga organ, och att främja åtal av brott mot medborgerliga rättigheter.

Följ oss:

RIS:s hemsida

RIS:s Facebook-sida

RIS:s YouTube-kanal