Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten

NJCM övervakar lagstiftning och policy i Nederländerna, inklusive inom utrikespolitiken, för att säkerställa att man lever upp till nationella, europeiska samt internationella människorättsnormer. När så krävs författar NJCM uttalanden om nationella policydokument och lagförslag för att lobba för skydd av mänskliga rättigheter i parlamentet. Dessutom koordinerar organisationen skuggrapporter om implementeringen av europeiska och internationella fördrag för att informera Förenta nationerna och Europarådet.

För att främja respekt för mänskliga rättigheter bland jurister, advokater och den nederländska allmänheten organiserar NJCM expertmöten och konferenser på teman inom människorättsskydd. Ibland bidrar organisationen till den offentliga debatten genom att publicera artiklar i tidningar. Omkring 1000 medlemmar hjälper oss i processen.

Public Interest Litigation Project (PILP)

NJCM startade projektet för rättstvister i allmänhetens intresse (PILP) i maj år 2014 för att kunna agera genom strategiska rättsprocesser i Nederländerna. PILP arbetar med en rad olika frågor på olika sätt: från att stödja ett fall genom att författa amicus curiae till att inleda strategiska rättstvister. Samtliga av PILP:s fall har en människorättsdimension och drivs med syfte att tjäna samhället.

Pro Bono Connect

Pro Bono Connect är den första clearingcentralen för allmänhetens intresse i Nederländerna och fungerar som förmedlare mellan icke-statliga organisationer och advokatbyråer. NJCM startade Pro Bono Connect i november år 2015 efter omfattande efterforskningar bland advokatbyråer, icke-statliga organisationer och utländska clearingcentraler. Tretton av Nederländernas största advokatbyråer stödjer Pro Bono Connect. De erbjuder gratis juridisk rådgivning och rättsligt bistånd i samband med rättegångar.

Följ oss:

Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten

Public Interest Litigation Project

Pro Bono Connect

NJCM:s Facebook-sida

PILP:s Facebook-sida

NJCM på Twitter

PILP på Twitter

NJCM på LinkedIn