Polish Helsinki Foundation for Human Rights

Struktur: Helsinki Foundation for Human Rights i Polen grundades år 1989 och har sitt huvudkontor i Warszawa. Organisationen kom till efter sju års aktivitet under jorden som Helsinki Committee i Polen från 1982. Stiftelsen förvaltas av styrelsen, som består av fem medlemmar, och tillses av stiftelsens råd, som består av sju medlemmar.

Rättslig status: Helsinki Foundation for Human Rights grundades år 1989 och registrerades i nationella domstolsregistret 14 augusti 2001.

Prioriteringar: Helsinki Foundation for Human Rights är för närvarande en av de mest erfarna och professionellt aktiva icke-statliga organisationerna som arbetar med mänskliga rättigheter i Europa. Stiftelsen har haft konsultstatus vid FN:s ekonomiska och sociala råd sedan år 2007.

HFHR driver flera program inom ramarna för sitt uppdrag:

Internationella utbildningsprogram

Som del av organisationens arbete inom internationell utbildning leder stiftelsens experter och lärare även utbildningstillfällen om skydd av mänskliga rättigheter. Sessionerna behandlar frågor om att övervaka respekt för mänskliga rättigheter, lösa sociala konflikter, och förbereda rapporter samt rekommendationer.

Utbildningsprogrammet omfattar även Internationella sommarskolan om mänskliga rättigheter, som arrangerats årligen sedan år 1990. Kursen riktar sig till aktivister från icke-statliga organisationer, journalister, och offentliga funktionärer som arbetar med skydd av mänskliga rättigheter inom före detta socialistiska länder i Central- och Östeuropa samt Centralasien.

Utbildningsprogram i Polen

Programmen är till för universitets- och gymnasieelever, och innefattar workshoppar för unga polska journalister. Dessutom organiserar stiftelsen en examensuppsatstävling för studenter vid människorättsorienterade masterprogram. Ytterligare en form av utbildning är den internationella filmfestivalen WATCH DOCS: Human Rights in Film, en av världens äldsta och största filmfestivaler med människorättsfokus. Festivalen drar årligen till sig omkring 70 000 besökare från hela Polen. WATCH DOCS centrerar kring en tävling med en professionell internationell jury. Dokumentärfilmer från hela världen som producerats inom de senaste två åren kan delta i tävlingen om WATCH DOCS-priset. Varje år är skickas fler än 1000 filmer in till festivalen.

Rättsliga program:

Programmet för strategiska rättstvister – Helsinki Foundation for Human Rights initierar och deltar i öppna, strategiskt viktiga domstols- och förvaltningsrättsliga förfaranden. Målet med programmet är att genom engagemang i sådana förfaranden sträva efter att nå banbrytande domstolsbeslut som förändrar etablerad rättspraxis och bestämmelser för särskilda rättsliga frågor som är av vikt för skyddet av mänskliga rättigheter.

Observationsgrupp om pressfrihet i Polen – Det här programmet övervakar standarder för skydd av yttrandefriheten i Polen, samt fall då dessa standarder kränkts. Programmets experter formulerar rättsliga yttranden, analyserar, och för klagomål till Europadomstolen i samband med fall som har att göra med yttrandefrihet. Dessutom utvärderar experterna medielandskapet i Polen, och rapporterar om straffrättsliga och civilrättsliga förfaranden mot journalister samt om problem inom tillgång till offentlig information.

Programmet för rättsligt ingripande – Programmet omfattar fall av brott mot individens fri- och rättigheter, särskild de som skyddas av den polska konstitutionen och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Samtliga fall som uppfyller programmets krav genomgår detaljerad kvalitativ analys. Efter rådslag med programmets koordinator vidtas meningsfulla åtgärder för att lösa fallet.

Europa för mänskliga rättigheter – Målet med det här projektet är att stärka Helsinki Foundation for Human Rights roll i att forma europeiska standarder för skydd av mänskliga rättigheter, samt att koordinera internationella organisationers verksamhet inom området för mänskliga rättigheter och folkopinion i Polen. Både Europeiska unionen och Europarådet driver ett antal lagstiftningsinitiativ och formulerar rekommendationer som påverkar mänskliga rättigheter i Europa. Projektets mål omfattar således deltagande i samråd i samband med enskilda projekt, kommunikation av information om projekten, samt att uppmärksamma resultaten av samråden.

Programmet för rättsligt bistånd för flyktingar och migranter – Det här programmet omfattar gratis rättslig rådgivning för utlänningar som ansöker till stiftelsen, samt deltagande i rättsprocesser. Programmets verksamhet rymmer även övervakning av hur väl polska myndigheter efterlever den polska konstitutionen, bestämmelserna i Genèvekonventionen från år 1951, Europakonventionen, och polsk lagstiftning om utländska medborgare.

Helsinki Foundation for Human Rights är medlem av följande nätverk:

- Human Rights Network, en internationell koalition som består av icke-statliga organisationer från Norge, Storbritannien, Vitryssland, Azerbajdzjan, Kenya och Uganda m fl. Varannan vecka publicerar experter från HFHR nyhetsuppdateringar om mänskliga rättigheter i Polen.

- Zagranica Group, en förening för polska icke-statliga organisationer som samarbetar för att erbjuda internationellt utvecklingsstöd och humanitärt bistånd, samt för att främja demokratiska institutioner.

- European Council on Refugees and Exiles

- FRANET, ett tvärvetenskapligt forskningsnätverk inom Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter

Partners och donatorer

HFHR driver sin verksamhet med stöd från, bland andra:

- Open Society Institute

- Sigrid Rausing Trust

- Batory Foundation

- Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe

- Implementing Authority for European Programmes

- The European Integration Found

- Europarådet

- Dan Church Aid

- Region in Transition

Partners

- Chajec Don

- Siemion Żyto Legal Advisors

- Wardyński and Partners

- Leśnodorski Ślusarek and Partners

- Clifford Chance

- ENWC Attorney at Law

Kontakta oss:

Kontor: Zgoda 11 Street, 00 – 018 Warsaw, Poland

Tel.: (48) 22 828 10 08

Fax: (48 22) 556 44 50

e-mail: hfhr@hfhrpol.waw.pl

Följ oss:

HFHR:s hemsida

HFHR:s Facebook-sida

HFHR:s YouTube-kanal