Association for the Defence of Human Rights in Romania – the Helsinki Committee

APADOR-CH är en icke-statlig organisation som grundades år 1990. Sedan dess har organisationen verkat för att öka medvetenheten om och respekt för mänskliga rättigheter samt rättssäkerheten i Rumänien och regionen.

För att nå sina mål driver APADOR-CH verksamhet inom följande områden:

Påverkansarbete för lagstiftning: APADOR-CH övervakar rutinmässigt existerande lagar och lagförslag, samt deras praktiska tillämpning. Organisationen skriver kommentarer och deltar i parlamentariska utskott, offentliga utfrågningar samt samrådsmöten. APADOR-CH arbetar även för att informera allmänheten om aktuella lagändringar. Organisationen kan i särskilda frågor förespråka särskilda lagförslag och till och med skriva lagförslagstexter, som man sedan lägger fram inom relevanta parlamentariska utskott.

Undersökande besök: APADOR-CH utför oanmälda besök till fängelser och polishäkten. Under besöken utvärderar organisationens experter huruvida de rättigheter om förhållanden i fängelser som skyddas av lagen upprätthålls i praktiken, genom att samtala med fångar och personal samt granska relevanta dokument. De identifierar även fall av misshandel och brutalitet, och erbjuder offren juridisk rådgivning. APADOR-CH utför även undersökande besök till platser som inte är enheter för kvarhållande om det finns indikationer på grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Forskning och övervakning: För att stödja APADOR-CH:s arbete utför organisationens experter omfattande forskning inom olika ämnesområden. Forskningen innefattar vanligtvis omfattande skrivbordsforskning, intervjuer, begäran om utlämnande av allmän handling, och undersökningar. Forskningsprojektens resultat ligger ofta till grund för särskilda påverkanskampanjer och informerar APADOR-CH:s kommunikationsarbete. Forskningsprojekten är ofta inriktade på att analysera särskilda institutioner eller policy, utvärdera hur väl de uppfyller människorättsstandarder och principer om rättssäkerhet, samt föreslå konkreta rekommendationer.

Strategiska rättstvister: APADOR-CH samarbetar med ett antal erfarna människorättsadvokater och tar sig an strategiska rättstvister inom sitt arbetsområde. Organisationens program för strategiska rättstvister fokuserar främst på Europadomstolen, men innefattar även processer i nationella domstolar, inklusive författningsdomstolen. Programmet kompletteras av systematisk övervakning av hur domar förverkligas i praktiken.

Kapacitetsuppbyggnad: För att nå sina mål arbetar APADOR-CH även med att stärka andra civilsamhällesgrupper och individer så att dessa kan hävda sina rättigheter. Därför organiserar APADOR-CH kurser för medlemmar av civilsamhället om hur man söker tillgång till informationslagstiftning och hur man deltar i offentliga utfrågningar. Organisationen publicerar även rapporter och guider om hur man utövar sina mänskliga rättigheter.

Kontakta oss:

Adress: 8A Nicolae Tonitza Street, Sector 3 – Bucharest, 030113 Romania

Phone/Fax: (40) (21) 312.45.28

e-mail: office@apador.org

Följ oss:

APADOR-CH:s hemsida

APADOR-CH:s blogg

APADOR-CH:s Facebook-sida