Ändring av lagen om legitimt försvar i Italien: ett steg mot legitimt mord?

En ändring av lagen om legitimt försvar väntar nu på den italienska senatens godkännande.
Den italienska regeringen godkände nyligen en ändring av lagen om legitimt försvar, som nu måste utvärderas och godkännas av senaten för att bli lag. Den italienska icke-statliga organisationen Antigone har uttryckt sin oro över lagförslagets innehåll och dess alarmerande följder för den allmänna säkerheten.

Legitimt försvar i Italien

Legitimt försvar har länge varit ett omdiskuterat ämne inom italiensk politik. Den ursprungliga lagen grundade sig på en rationell princip om proportionalitet mellan angripare och offer.

Lagen ändrades år 2006 när ett lagförslag lades fram med stöd från Lega Nord, ett av Italiens huvudsakliga partier inom center-högern. Förslaget skulle berättiga användandet av lagligt ägda skjutvapen för att skydda person eller ägodelar från angripare eller inbrottstjuvar, i hemmet samt på arbetsplatsen. Men lagändringen förhindrade rättfärdigandet av försvar riktat mot en person som inte ämnade orsaka skada.

Det senaste lagförslaget som godkänts av parlamentet innebär ytterligare ett steg mot avkriminalisering av användandet av vapen i legitimt försvar, och utvidgar omfattningen av scenarier då en person kan döda en annan utan att åtalas. Förslaget fastslår att försvar med hjälp av vapen är legitimt så länge det sker på natten, oavsett om våldet riktas mot människor eller egendom.

Dessutom kommer man varken åtala eller utreda personer som använder dödligt våld i en situation då liv, egendom, eller personlig frihet hotas. På samma sätt kommer reaktioner från personer som agerar under allvarlig psykologisk störning eller chock att anses vara berättigade på förhand och dessa personer kommer inte anklagas för oproportionerligt bruk av våld.

Skapar klimat av osäkerhet

Det nya lagförslaget skapar en oroväckande scenbild. I en tid då brott mot person minskar och antalet mord är lägre än någonsin riskerar man att istället öka antalet mord och minska människors säkerhet om man offrar proportionalitetsprincipen med syfte att tillåta människor utöva vilka former av försvar som helst, som Antigone påpekat.

Legitimeringen av försvar i så stor omfattning i kombination med bristen av någon som helst form av åtal mot svarande under vissa omständigheter riskerar att driva Italien till omåttlig avkriminalisering och upphävande av principer om ansvar, likt vissa stater i USA – vilket inte är något att sträva efter.

Det är alltför enkelt att hävda att man har agerat i psykologisk chock, och för svårt att bevisa om så var fallet eller inte.

Lagförslagets godkännande har drivits på av populistiska krafter som föreställer sig ett säkerhetshot som helt enkelt saknar stöd i verkligheten. Tvärtom kommer en sådan lag att skapa ett klimat av osäkerhet när människor tillåts skipa rättvisa på egen hand.

Antigone uppmanar därför senaten att ta lagändringen under omprövning och neka godkännande på dessa grunder, samt med stöd av en namninsamling som redan skrivits under av många i hopp om att regeringen ska avbryta sitt bakåtsträvande och återvända till vägen mot utveckling och förverkligandet av medborgerliga rättigheter.