Žmogaus teisių gynybos asociacija Rumunijoje - Helsinkio komitetas

Žmogaus teisių gynybos asociacija Rumunijoje - Helsinkio komitetas (angl. „The Association for the Defense of Human Rights in Romania –the Helsinki Committee“ - „APADOR-CH“) nevyriausybinė organizacija, kuri siekia, kad visuomenė labiau suprastų klausimus, kylančius dėl žmogaus teisių, jais domėtųsi ir dalyvautų jų sprendime, taip pat skatinti žmogaus teisių standartų taikymą Rumunijoje, o kartu - ir visame regione.

„APADOR-CH“ yra 1990 m. įsteigta nevyriausybinė organizacija. Nuo to laiko organizacija nepaliaujamai dirbo, kad visuomenė tiek Rumunijoje, tiek visame likusiame regione būtų labiau informuota apie žmogaus teisių standartus, teisinės valstybės principus, o kartu juos gerbtų ir jų laikytųsi.

Siekdama įgyvendini savo tikslus, „APADOR-CH“ užsiima šia veikla:

Dalyvavauja teisės aktų leidyboje: „APADOR-CH“ nuolatos stebi esamus bei ruošiamus teisės aktus bei jų taikymą praktikoje. Organizacija ruošia pastabas, dalyvauja parlamentiniuose komitetų veikloje, viešuose svarstymuose bei konsultaciniuose susitikimuose. „APADOR-CH“ taip pat siekia pranešti visuomenei, kai įvyksta svarbūs teisės aktų pakeitimai. Jei reikia, „APADOR-CH“ pradeda raginti valdžią, kad ši sprestų tam tikrus klausimus priimdama konkrečius įstatymus; organizacija taip pat gali pati rengti įstatymų projektus, kurie yra siūlomi atitinkamiems parlamento komitetams.

Tiriamieji vizitai: „APADOR-CH“ vykdo iš anksto neskelbiamus vizitus į kalėjimus bei policijos areštines. Šių vizitų metu „APADOR-CH“ ekspertai įvertina, kaip praktikoje užtikrinamos įkalinimo sąlygas reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytos teisės; jie kalbasi su kaliniais, įstaigos darbuotojais, peržiūri reikiamus dokumentus. Jie taip pat stengiasi nustatyti, ar su kaliniais nėra blogai ar žiauriai elgiamasi, tokio elgesio aukoms teikia teisinę pagalbą. „APADOR-CH“ gali rengti tiriamuosius vizitus ne tik į įkalinimo įstaigas, jei yra pakankamai požymių, kad įvyko ar vyksta grubūs žmogaus teisių pažeidimai.

Tyrimai ir stebėsena: Siekdami paremti organizacijos veiklą daugelyje sričių, „APADOR-CH“ ekspertai vykdo išsamius tyrimus įvairiais klausimais. Šie tyrimai įprastai susideda iš išsamios dokumentų analizės, pokalbių, prašymų suteikti informaciją ir, jei to prireikia, apklausų. Šių tyrimų projektų rezultatai dažniausiai suteikia informacijos konkretaus klausimo palaikymo kampanijoms, o galiausiai yra panaudojamos „APADOR-CH“ komunikacinėje veikloje. Tyrimų projektai dažnai sutelkia dėmesį į konkrečios institucijos/politikos analizę, vertina, ar yra laikomasi žmogaus teisių standartų bei teisinės valstybės principų, taip pat siūlo konkrečias rekomendacijas.

Strateginės bylinėjimąsis: „APADOR-CH“ bendradarbiauja su daug patyrusių žmogaus teisių teisininkų ir jai svarbiose veiklos srityse vykdo strateginį bylinėjimąsi. Šioje programoje daugiausia dėmesio tenka Europos Žmogaus Teisių Teismui, tačiau dėmesys taip pat skiriamas bylų nagrinėjimui nacionaliniuose teismuose - įskaitant ir tas, kurias nagrinėja Konstitucinis Teismas. Vykdant Strateginio bylinėjimosi programą kartu yra stebima, kaip ir ar teismo sprendimai yra įgyvendinami praktikoje.

Gebėjimų didinimas: Siekdama įgyvendinti savo tikslus, „APADOR-CH“ veikia, kad būtų užtikrintas kitų pilietinės visuomenės grupių ir asmenų pajėgumas reikalui esant reikalauti savo teisių. Šiuo tikslu yra organizuojami pilietinės visuomenės narių apmokymai- siekiama, kad jie taptų pajėgūs naudotis informacijos naudojimą reglamentuojančiais įstatymais bei galėtų dalyvauti viešuose svarstymuose. „APADOR-CH“ taip pat skelbia ataskaitas bei vadovus, skirtus supažindinti su savo žmogaus teisių naudojimu.

Su mumis galite susisiekti:

Adresas: 8A Nicolae Tonitza gatvė ,Sector 3 – Bucharestas, 030113 Rumunija Tel.: (40) (21) 312.45.28 Faksas: (40) (21) 312.37.11 el. paštas: office@apador.org

Mus galite sekti:

APADOR-CH sveitanėje

APADOR-CH tinklaraštyje

APADOR-CH „Facebook“ puslapyje

APADOR-CH „Youtube“ kanale