Lenkijos Helsinkio žmogaus teisių fondas - Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR)

Helsinkio žmogaus teisių fondas (angl. „The Helsinki Foundation for Human Rights“ - HFHR) yra 1989 m. Lenkijoje įsteigta NVO, kurios dėmesio centre vyrauja žmogaus teisių klausimai šalyje bei visame regione.

Struktūra: Helsinkio žmogaus teisių fondas, kurio būstinė yra Varšuvoje, buvo įsteigas 1989 m. Kol fondas nebuvo įkurtas, nuo 1982 m. Lenkijos Helsinkio komitetas septynis metus veikė pogrindyje.Fondą valdo penkių narių Valdyba, o jį prižiūri septynių narių Fondo Taryba.

Juridinis statusas: Helsinkio žmogaus teisių fondas buvo įkurtas 1989 m., o Nacionaliniame teismų registre įregistruotas 2001 m. rugpjūčio 14 d.

Prioritetai: Šiuo metu Helsinkio žmogaus teisių fondas yra viena labiausiai patyrusių ir profesinėje veikloje aktyvių nevyriausybinių žmogaus teisių organizacijų Europoje. Nuo 2007 m. fondui suteiktas Jungtinių Tautų Ekonominės ir Socialinės Tarybos konsultanto statusas.

Atsižvelgdama į savo tikslus, HFHR vykdo šias programas:

Tarptautinės švietimo programos

Vykdydami savo tarptautinio švietimo veiklą, Helsinkio žmogaus teisių fondo ekspertai ir mokytojai rengia apmokymus apie žmogaus teisių saugojimo būdus. Juose aptariama, kaip organizuoti pagarbos žmogaus teisėms stebėseną, vykdyti šviečiamąją veiklą apie žmogaus teises, kaip spręsti dėl šių temų kylančius socialinius konfliktus ir kaip rengti ataskaitas bei pasiūlymus.

Į švietimo programą taip pat įtraukta ir Tarptautinė žmogaus teisių vasaros mokykla, kuri nuo 1990 m. organizuojama kasmet. Ši mokykla skirta Vidurio ir Rytų Europos bei Centrinės Azijos posovietinėse valstybėse su žmogaus teisių apsauga dirbantiems nevyriausybinių organizacijų aktyvistams, žurnalistams ir valstybės pareigūnams.

Švietimo programos Lenkijoje

Programos yra skirtos universitetų ir vidurinių mokyklų studentams,jų tarpe - „Polis“ jaunimo žurnalizmo dirbtuvės. Fondas taip pat organizuoja į žmogaus teises orientuoto magistrinio darbo konkursą. Papildoma švietimo forma - tarptautinis kino festivalis „WATCH DOCS: Human Rights in Film“; tai vienas seniausių žmogaus teisėms skirtų kino festivalių visame pasaulyje, kurio metu į Lenkijoje dalyvauja maždaug 70,000 žiūrovų.„WATCH DOCS“ festivalio centre - kino konkursas, kurį stebi ir vertina profesionalūs tarptautiniai teisėjai.Dokumentiniai filmai iš viso pasaulio, pastatyti per pastaruosius du metus, gali dalyvauti šiame konkurse ir laimėti „WATCH DOCS“ apdovanojimą; kasmet festivalyje varžosi daugiau nei 1,000 filmų.

Teisinės programos:

Strateginių bylų programa - pasinaudodamas šia programa,Helsinkio žmogaus teisių fondas gali įstoti į strateginės reikšmės administracines ar teisme nagrinėjamas bylas; fondas taip pat pats gali kreiptis į teismą su prašymų tokias bylas pradėti nagrinėti. Toks dalyvavimas šių bylų nagrinėjimo eigoje bando užtikrinti, kad teismas priims svarbius sprendimus dėl konkrečių žmogaus teisių apsaugos klausimų, taip pakeisdamas šioje srityje nusistovėjusią teisinę praktiką ar teisės normų keliamus reikalavimus.

Lenkijos žiniasklaidos laisvės stebėjimo tarnyba - ši programa naudojama stebėti saviraiškos laisvės apsaugos standartus Lenkijoje, o kartu kreipti dėmesį ir į tuos atvejus, kai šių standar nepaisoma. Programos ekspertai ruošia su žodžio ir saviraiškos laisve susijusių bylų teisines išvadas, analizes ir skundus Europos Žmogaus Teisių Teismui. Ekspertai taip pat įvertina žiniasklaidos būklę Lenkijoje ir praneša apie prieš žurnalistus pradėtus baudžiamuosius ar civilinius procesus, taip pat apie viešų duomenų naudojimo problemas.

Teisinės intervencijos programa - į šią programą patenka tos bylos, kuriose yra pažeidžiamos asmenų teisės ir laisvės - ypač tos, kurias garantuoja Lenkijos Respublikos Konstitucija ir Europos Žmogaus Teisių ir Pagrindinių Laisvių Konvencija. Yra atliekama visų į programą galinčių patekti bylų išsami kokybinė analizė; tuomet, po pasitarimo su programos koordinatorium, pradedama imtis esminių veiksmų bylai išspręsti.

Žmogaus teisių Europa- šio projekto tikslas yra išplėsti Helsinkio žmogaus teisių fondo vaidmenį Europos žmogaus teisių apsaugos standartų formavimo procese, ir taip pat koordinuoti tarptautinių organizacijų veiklą, kad Lenkijos visuomenės nuomonė žmogaus teisių klausimais būtų formuojama tikslingai. Tiek Europos Sąjunga, tiek Europos Taryba apsiima vykdyti daug teisės aktų leidybos iniciatyvų, rengia rekomendaijas, kurios turi įtakos žmogaus teisių būklei Europoje. Taigi, šiuo projektu siekiama dalyvauti paskirų projektų konsultaciniame procese, platinti su šias projektais susijusią informaciją, taip pat viešai skelbti konsultacijų rezultatus.

Teisinės paramos pabėgėliams ir migrantams programa - į šios programos sudėtį įeina nemokamų teisinių rekomendacijų teikimas užsieniečiams, kurie kreipėsi į fondą; taip pat, jei reikia, imamasi ir teisinių veiksmų. Programa taip pat pasitelkiama Lenkijos institucijų stebėsenai vykdyti, kuri siekia išsiaiškinti, ar institucijos laikosi reikalavimų, numatytų Lenkijos Respublikos Konstitucijoje, 1951 m. Ženevos konvencijoje dėl pabėgėlių statuso, Europos Žmogaus Teisių ir Pagrindinių Laisvių Konvencijoje ir Lenkijos teisės aktuose dėl atvykėlių svetimšalių.

Helsinkio žmogaus teisių fondas priklauso šiems tinklams:

- Žmogaus Teisių Tinklas - tarptautinė koalicija, kurią sudaro nevyriausybinės organizacijos iš Norvegijos, Jungtinės Karalystės, Baltarusijos, Azerbaidžano, Kenijos, Ugandos ir kitų valstybių.Helsinkio fondo ekpsertai du kartus į savaitę skelbia naujienas apie žmogaus teisių padėtį Lenkijoje.

- „Zagranica“ grupė, Lenkijos NVO asocijacija, su kuria bendradarbiaujama dėl to, kad kartu su humanitarine pagalba būtų tiekiama tarptautinė parama vystymuisi, ir kad būtų skatinamas demokratinių institucijų vystymasis.

- Europos pabėgėlių ir tremtinių taryba

- Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros daugiadisciplinis tyrimų tinklas „FRANET“

Partneriai ir rėmėjai

HFHR veiklą remia: - Atviros visuomenės institutas - Sigridos Rausing patikos fondas -„Batory“ fondas - Europos programų įgyvendinimo tarnyba (angl. „Implementing Authority for European Programmes“) - Europos integracijos fondas - Europos Taryba - „Dan Church Aid“ - „Region in Transition“

Partneriai

- „Chajec, Don-Siemion & Żyto“;

Patarėjai teisiniais klausimais -„Wardyński and Partners“ -„Leśnodorski Ślusarek and Partners“ - „Clifford Chance“ - „ENWC Attorneys at Law“

Susisiekite su mumis:

Biuro adresas: Zgoda 11 g., 00 – 018 Varšuva, Lenkija tel.: (48) 22 828 10 08 faks.: (48 22) 556 44 50 el. paštas: hfhr@hfhrpol.waw.pl

Mus galite sekti:

HFHR svetainėje

HFHR „Facebook“

HFHR „Youtube“ kanale