Hispaania rahvusvaheliste õiguste organisatsioon (Rights International Spain)

Hispaania rahvusvaheliste õiguste organisatsioon (RIS) on valitsusväline organisatsioon, mis töötab selle nimel, et valitsus vastutaks inimõiguste ja kodanikuvabaduste kaitsmise eest Hispaanias.

Hispaania rahvusvaheliste õiguste organisatsioon (RIS) on Hispaania sõltumatu mittetulunduslik valitsusväline organisatsioon, mis töötab selle nimel, et valitsus vastutaks oma kohustuse eest kaitsta ja austada inimõigusi ja kodanikuvabadusi rahvusvahelise õiguse põhimõtete ja mehhanismide tõhusama kasutamise kaudu. RIS-i missioniks on tugevdada inimõiguste aruandekohustust Hispaanias, jälgides valitsuse tegevust, pöörates erilist tähelepanu õigusriigile ja juurdepääsule õigusemõistmisele, samuti tõsta kodanikuühiskonna teadlikkust ja mobiliseerida toetust õigusemõistmise nõudmisele. Oma ülesande täitmiseks arendab RIS õigeaegset ja ranget poliitikat ja õiguslikku analüüsi, toodab avalikkusele teisi huvikaitse ja kommunikatsiooniressursse ja vahendeid ning toetab strateegilise hagelemise algatusi.

RIS-i üldised eesmärgid on:
1) edendada suuremat teadlikkust, mõistmist ja rahvusvaheliste õigusmehhanismide tõhusamat kasutust;
2) arendada suutlikkust suurendavaid tegevusi ja koolitust, mis on suunatud juriidilisele kogukonnale, kodanikuühiskonna organisatsioonidele ja avalikkusele, samuti parandada juurdepääsu vahenditele ja ressurssidele, et tugevdada rahvusvahelise õiguse kasutamist kodanikuvabaduste ja inimõiguste kaitseks;
3) pakkuda välja ja toetada poliitikat ja õigusreforme, mille eesmärk on viia riiklikud õigusaktid kooskõlla rahvusvaheliste inimõiguste standardite ja normidega;
4) Jälgida ÜRO inimõiguste organite soovituste tõhusat rakendamist, Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuste täitmist, samuti EL-i direktiivide rakendamist õiguse valdkonnas, hoida ja edendada liite, partnerlusi ning ühiseid algatusi siseriiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonide ning teiste asjaomaste osapooltega. Lisaks tegeleb RIS strateegilise hagelemisega nii riiklikes kui rahvusvahelistes kohtutes, et edendada ja kaitsta tsiviilõigusi ja -vabadusi kohtuorganite poolt, samuti edendada kodanikuõiguste rikkumiste eest vastutusele võtmist.

Jälgi meid:

RIS-i veebisait

RIS-i Facebookileht

RIS-i Twitter

RIS-i Youtube'i kanal