Poola Helsingi inimõiguste sihtasutus (Polish Helsinki Foundation for Human Rights)

Poola Helsingi inimõiguste sihtasutus (HFHR)

Helsingi inimõiguste sihtasutus (The Helsinki Foundation for Human Rights – HFHR) Poolas on 1989. aastal asutatud valitsusväline organisatsioon, mis keskendub inimõiguste probleemidele riigis ja piirkonnas.

Struktuur: Varssavis asuv Helsingi inimõiguste sihtasutus Poolas asutati 1989. aastal. Selle tekkele eelnes seitse aastat Helsingi Komitee tööd Poolas, mis tegutses salaja alates 1982. aastast. Sihtasutust juhib juhatus, mis koosneb viiest liikmest ja mille üle teostab järelevalvet seitsmest liikmest koosnev sihtasutuse nõukogu.

Õiguslik seisund: Helsingi inimõiguste sihtasutus asutati 1989. aastal ja registreeriti riiklikus kohturegistris 2001. aasta 14. augustil.

Prioriteedid: Praegu on Helsingi inimõiguste sihtasutus üks kogenumaid ja professionaalselt aktiivsemaid inimõiguste valdkonnaga Euroopas tegutsevaid valitsusväliseid organisatsioone. Alates 2007. aastast on sihtasutusel olnud nõuandja staatus ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogus (ECOSOC).

Oma missiooni raames viib HFHR läbi mitmeid programme:

Rahvusvahelised haridusprogrammid

Osana oma tööst rahvusvahelise hariduse valdkonnas korraldavad Helsingi inimõiguste sihtasutuse eksperdid ja koolitajad ka inimõiguste kaitse vahenditega seotud koolitusi. Need hõlmavad küsimusi inimõiguste austamise järelevalve juhtimise kohta, inimõiguste suhtes haridusmeetmete võtmist, seda küsimust ümbritsevate sotsiaalsete konfliktide lahendamist ning aruannete ja soovituste koostamist.

Haridusprogramm hõlmab ka rahvusvahelist inimõiguste suvekooli, mida korraldatakse alates 1990. aastast igal aastal. See kool on suunatud valitsusväliste organisatsioonide aktivistidele, ajakirjanikele ja avalik-õiguslikele ametnikele, kes tegelevad inimõiguste kaitsmisega endistes sotsialistlikes riikides Kesk- ja Ida-Euroopas ja Kesk-Aasias.

Haridusprogrammid Poolas

Programmid on pühendatud ülikooli- ja keskkooliõpilastele, mille hulka kuuluvad Polish Youth Journalism Workshopid. Lisaks korraldab sihtastutus inimõigusteteemalist magistritöö võistlust. Täiendav haridusvorm on WATCH DOCS: Human Rights in Film International Film Festival, mis on üks vanimaid ja suurimaid inimõigustele keskendunud filmifestivale maailmas, tõmmates ligi ligikaudu 70 000 vaatajat kogu Poolas. WATCH DOCS on võistlusele keskendunud festival, millel on professionaalne rahvusvaheline žürii. Viimase kahe aasta jooksul toodetud dokumentaalfilmid kogu maailmast võivad võistlusel kandideerida WATCH DOCS auhinnale; igal aastal võistleb festivalil rohkem kui 1000 filmi.

Juriidilised programmid:

Strateegilise hagelemise programm (Strategic Litigation Program) - selle programmi raames osaleb Helsingi inimõiguste sihtasutus strateeglise tähtsusega halduslikes ja kohtulikes menetlustes. Nendes menetlustes osalemisega püütakse saavutada murrangulisi kohtuotsuseid, mis muudavad kehtivaid õigusnorme konkreetsetes õigusküsimustes, mis on inimõiguste kaitse seisukohast eriti murettekitavad.

Meediavabaduse vaatluskeskus Poolas (Observatory of Media Freedom in Poland) - see programm jälgib sõnavabaduse kaitse standardeid Poolas, ja juhtumeid, kus selliseid standardeid rikuti. Programmi eksperdid moodustavad Euroopa Inimõiguste Kohtule õiguslikke arvamusi, analüüse ja kaebusi seoses sõna- ja väljendusvabadust puudutavates juhtumites. Lisaks kaaluvad eksperdid meedia olukorda Poolas ning raporteerivad ajakirjanike vastu suunatud kriminaal- ja tsiviilmenetlustest ning avalikule teabele juurdepääsuga seotud probleemidest.

Juriidilise sekkumise programm (The Legal Intervention Program) - see puudutab juhtumeid, kus on toimunud üksikisiku õiguste ja vabaduste, eelkõige Poola Vabariigi põhiseaduse ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga tagatud õiguste ja vabaduste rikkumisi. Kõik programmi sisenemiseks kvalifitseeruvad juhtumid alluvad üksikasjalikule kvalitatiivsele analüüsile, mille järel, pärast programmi koordinaatoriga konsulteerimist, võetakse juhtumi lahendamiseks sisulisi meetmeid.

Inimõiguste Euroopa (Europe of Human Rights) - selle projekti eesmärk on suurendada Helsingi inimõiguste sihtasutuse rolli inimõiguste kaitse Euroopa standardite kujundamisel, samuti koordineerida rahvusvaheliste organisatsioonide tegevust inimõiguste ja avaliku arvamuse valdkonnas Poolas. Nii Euroopa Liit kui Euroopa Nõukogu teevad arvukalt seadusandlikke algatusi ja moodustavad soovitusi, mis mõjutavad inimõigusi Euroopas. Projekti eesmärkideks on seega osaleda üksikprojekte käsitlevatel konsultatsioonidel ja projektide kohta käiva teabe edastamine ning konsultatsioonide tulemuste avalikustamine.

Pagulaste ja sisserändajate õigusabi programm (The Program of Legal Assistance for Refugees and Migrants) - selle programmi ulatus hõlmab tasuta õigusabi andmist välismaalastele, kes seda sihtasutuselt taotlevad kui ka õiguslike meetmete võtmist. Programmi tegevuse ulatus hõlmab ka jälgimist, et Poola võimud järgivad vastavust Poola Vabariigi põhiseadusega, 1951. aasta Genfi pagulasseisundi konvetsiooni sättetega, Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni ning Poola välisriigi välismaalasi käsitlevate õigusaktidega.

Helsingi inimõiguste sihtasutus on järgmiste võrgustike liige:

- Inimõiguste võrgustik (Human Rights Network) –rahvusvaheline koalitsioon, mis koosneb valitsusvälistest organisatsioonidest muu hulgas sellistest riikidest nagu Norra, Ühendkuningriik, Valgevene, Aserbaidžaaan, Keenia ja Uganda. Helsingi inimõiguste sihtasutuse eksperdid avaldavad kahe nädala tagant inimõiguste alaseid uudiseid Poolast.

- Zagranica Group –Poola valitsusväliste organisatsioonide ühendus, mis teeb koostööd rahvusvahelise arenguabi ja humanitaarabi andmiseks ning demokraatlike institutsioonide edendamiseks.

- Euroopa Põgenike ja Pagulaste Nõukogu

- FRANET – Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti multidistsiplinaarne uurimisvõrgustik

Partnerid ja annetajad

HFHR-i poolt rakendatud tegevusi on teiste hulgas toetanud: -Open Society Institute -Sigrid Rausing Trust -Batory Foundation -Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe -Implementing Authority for European Programmes -The European Integration Found -Council of Europe -Dan Church Aid -Region in Transition

Koostööpartnerid

-Chajec Don-Siemion Żyto Legal Advisors -Wardyński and Partners -Leśnodorski Ślusarek and Partners -Clifford Chance -ENWC Attorney at Law

Kontakt:

Kontor: Zgoda 11 Street, 00 – 018 Warsaw, Poola tel.: (48) 22 828 10 08 faks: (48 22) 556 44 50 e-post: hfhr@hfhrpol.waw.pl

Jälgi meid:

HFHR-i veebisait

HFHR-i Facebook

HFHR-i Twitter

HFHR-i Youtube'i kanal