Madalmaade inimõiguste juristide komitee (Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten)

Madalmaade inimõiguste juristide komitee (Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten), lühendatult NJCM, töötab inimõiguste kaitsmise ja edendamise nimel Madalmaades. NJCM moodustab hollandi sektsiooni Rahvusvahelisest Juristide Komisjonist (ICJ). Organisatsioon asutati 1974. aastal Leidenis, kus ta endiselt asub.

NJCM jälgib kriitiliselt õigusakte ja poliitikat Madalmaades, kaasaarvatud välispoliitikat – et see vastaks riiklike, Euroopa ja rahvusvaheliste inimõigusstandarditega. Vajadusel kirjutab NJCM kommentaare riikliku poliitika dokumentide ja õigusaktide eelnõude kohta, et teha parlamendis lobitööd inimõiguste kaitseks. Samuti koordineerib NJCM variraporteid Euroopa ja rahvusvaheliste lepete rakendamisest, et informeerida Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ja Euroopa Nõukogu.

Inimõiguste edendamiseks juristide, advokaatide, kohtunike ja laiema avalikkuse seas Madalmaades korraldab NJCM kohtumisi ja konverentse, mis on pühendatud inimõiguste kaitse teemadele. Aeg-ajalt panustab NJCM avalikku arutelusse, avaldades artikleid ajalehtedes. Selles protsessis on abiks ligi tuhat liiget.

Avaliku huvi hagelemise projekt (Public Interest Litigation Project – PILP)

NJCM algatas 2014. mais avaliku huvi hagelemise projekti (Public Interest Litigation Project – PILP), et Madalmaades oleks võimalik tegutseda strateegilise hagelemise kaudu. PILP tegeleb erinevate teemadega erinevatel viisidel; alates juhtumi toetamisest, kirjutades amicus curiae, kuni strateegilise hagelemise algatamiseni. PILP-i poolt vastu võetud juhtumitel on alati inimõiguslik aspekt ning nende vastuvõtmise eesmärk on teenida kogukonda.

Pro Bono Connect

Pro Bono Connect on Madalmaade esimene avaliku huvi arvelduskoda, mis toimib vahendajana valitsusväliste organisatsioonide ja advokaadibüroode vahel. NJCM asutas Pro Bono Connecti 2015. aasta novembris pärast ulatuslikku uurimist advokaadibüroode, valitsuväliste organisatsioonide ja välismaiste arvelduskodade vahel. Kolmteist Madalmaade suurimat advokaadibürood toetab Pro Bono Connecti. Nad annavad kohtumenetluses tasuta õigusnõustamist või abi.

Jälgi meid:

Madalmaade inimõiguste juristide komitee (Netherlands Committee of Jurists for Human Rights)

Avaliku huvi hagelemise projekt (Public Interest Litigation Project - PILP)

Pro Bono Connect

Facebook - NJCM

Facebook - PILP

Twitter - NJCM

Twitter - PILP

LinkedIn - NJCM