Inimõiguste järelevalve instituut (Human Rights Monitoring Institute)

Inimõiguste järelevalve instituut (Human Rights Monitoring Institute - HRMI) on valitsusväline, mittetulunduslik avalik-õiguslik huvikaitseorganisatsioon. Alates asutamisest 2003. aastal on HRMI propageerinud täiemahulist riiklike õigusaktide ja poliitika vastavust rahvusvaheliste inimõiguskohustustega ja teinud tööd õiguste tegeliku ja tõhusa toimimise nimel praktikas.

HRMI juristide ja avaliku poliitika eksperdide meeskond teostab uuringuid, koostab juriidilisi ja poliitikateatisi, koostab aruandeid rahvusvahelistele inimõiguste asutustele, viib strateegilisi kohtuasju sise- ja rahvusvahelistesse kohtutesse, pakub ekspertkonsultatsioone ja õigusteenuseid, osaleb erinevates riiklikes ja rahvusvahelistes projektides, viib läbi tavapäraseid ja kaugkoolitusi õiguskaitseametnikele ja teistele spetsialistidele.

Tegevusalad:

  • Kuriteoohvrite õigused (koduvägivald, inimkaubandus ja teised kuriteoohvrid)
  • Diskrimineerimise keeld (puude, soo, seksuaalse sättumuse, etnilise päritolu ja muu alusel)
  • Kahtlustatavate ja süüdistatavate õigused (õigus advokaadile, teabele ja tõlkele, kohtueelne kinnipidamine)
  • Eraelu puutumatuse ja digitaalsete õiguste kaitse (eraandmete kaitse veebis)
  • Väljendusvabadus (sõnavabadus, õigus teabele)
  • Inimõigused ja ettevõtete sotsiaalne vastutus

Jälgi meid:

HRMI veebisait

HRMI Facebookileht

HRMI Youtube'i kanal