Asociace na obranu lidských práv v Rumunsku – Helsinský výbor (APADOR-CH)

Asociace na obranu lidských práv v Rumunsku – Helsinský výbor (APADOR-CH) je nevládní organizace, která pracuje na zvyšování povědomí o lidskoprávních otázkách a prosazování lidskoprávních standardů v Rumunsku a jeho oblastech.

APADOR-CH je nevládní organizace. Byla založena v roce 1990 a od té doby pracuje na zvyšování povědomí a respektu k lidskoprávním standardům a právnímu řádu v Rumunsku a jeho oblastech.

K dosažení svých cílů vykonává APADOR-CH tyto činnosti:

Advokační aktivity: APADOR-CH pravidelněmonitoruje stávající a navrhované právní předpisy a prosazuje jejich uplatňování v praxi. Připravuje vyjádření, účastní se parlamentních výborů, veřejných slyšení a konzultačních jednání. APADOR-CH se také snaží informovat veřejnost o příslušných legislativních změnách. V některých otázkáchmůže APADOR-CH prosazovat specifické předpisy a dokonce i legislativní návrhy, které poté prezentuje v relevantních parlamentních výborech.

Systematické návštěvy: APADOR-CH provádí neohlášené návštěvy věznic a policejních detenčních zařízení. V průběhu těchto návštěv posuzují odborníci APADOR-CH do jaké míry jsou právem předepsaná pravidla, vztahující se k podmínkám vazby, dodržována v praxi; mluví s vězni, personálem a nahlížejí do relevantních dokumentů. Snaží se také odhalit všechny případy špatného zacházení a násilí, a poskytovat obětem takovéhoto jednání právní poradenství. APADOR-CH provádí systematické návštěvy také mimo detenční zařízení, pokud existují náznaky hrubého porušování lidských práv.

Výzkum a monitoring: Odborníci z APADOR-CH provádějí rozsáhlý výzkum týkající se různých oblastí. Takovýto výzkum obvykle zahrnuje rozsáhlý průzkum od stolu, rozhovory, žádosti o informace, a pokud je to vhodné, i šetření. Výsledky těchto výzkumů se obvykle objevují v advokačních kampaních a komunikačních výstupech APADOR-CH. Výzkumné projekty jsou zaměřené na analyzování konkrétních zařízení/politik, konkrétně na posuzování souladu jejich činnosti s lidskoprávními standardy a právními principy, a jsou v nich navrhována konkrétní doporučení.

Strategická litigace: APADOR-CH spolupracuje s množstvím zkušených lidskoprávních právníků a přejímá strategické případy v oblastech své působnosti. Její program strategické litigace se zaměřuje především na Evropský soud pro lidská práva, ale zahrnuje i litigaci před národními soudy, včetně Ústavního soudu. Program strategické litigace je doprovázen systematickým monitorováním implementace soudních rozhodnutí v praxi.

Vytváření kapacit: APADOR-CH se snaží za účelem dosažení svých cílů podporovat další občanské skupiny a jednotlivce při prosazování svých práv. Za tímto účelem organizuje školenípro členy občanské společnosti o tom, jak využít právo na přístup k informacím, legislativu a jak se účastnit veřejných slyšení. Organizace APADOR-CH také vydává zprávy a průvodce o tom, jak uplatňovat lidská práva.

Kontaktujte nás:

Adresa: 8A Nicolae Tonitza Street ,Sector 3 – Bucharest, 030113 Romania Phone: (40) (21) 312.45.28 Fax: (40) (21) 312.37.11 e-mail: office@apador.org

Sledujte nás:

Webové stránky APADOR-CH

Blog APADOR-CH

Facebook APADOR-CH

Kanál APADOR-CH na Youtube