Nový policy paper: Použítí rozpočtu EU na ochranu demokracie, právního státu a základních práv

Vzhledem k tomu, že EU zahajuje jednání o novém víceletém finančním rámci, Liberties načrtává dva návrhy, jak chránit evropské hodnoty prostřednictvím rozpočtu EU. Model podmíněnosti evropských fondů a model nového fondu na podporu NNO.
EU se s těžkostmi snaží využít svých stávajících právních a politických pravomocí k tomu, aby přesvědčila vlády, jako například ty v Maďarsku a Polsku, aby zastavily své retrospektivní politiky. Je načase, aby EU využila svého největšího nástroje přesvědčování: své hospodářské síly. Nadcházející víceletý finanční rámec může být poslední příležitostí, aby EU přijala účinná opatření k zachování svých hodnot vzhledem ke stále rostoucí popularitě krajních pravicových stran, které by v budoucnu omezily manévrovací prostor EU.

Evropská komise, Parlament a národní vlády zahajují rozhovory o příštím VFR. Tato dohoda stanoví, kolik peněz má EU k dispozici a jak je využije po dobu pěti až sedmi let od roku 2020. VFR na období 2014-2020 činil přibližně 1 bilion EUR, což dalo EU roční rozpočet ve výši přibližně 155 miliard EUR .

Liberties zveřejnila dokument, ve kterém jsou uvedeny dva návrhy jak by EU mohla využít nového VFR k ochraně a podpoře demokracie, právního státu a základních práv.

Stáhněte si celý dokument zde

Stáhněte si souhrnný přehled zde

Stáhněte si shrnutí v bulharštině, španělštině, litevštině, francouzštině, rumunštině, italštině, brzy více ...

Za prvé, model, který by EU umožnil přerušit evropské strukturální a investiční fondy (ESIF), pokud členský stát poruší zásady právního státu. Všechny vlády EU dostávají ESIF, aby jim pomohly zlepšit své ekonomiky. V letech 2014-2020 činily ESIF 450 miliard EUR. Konečným cílem EU je "prosazovat mír, její hodnoty a blahobyt svých národů". Aby vlády mohly využít evropských peněz, a zároveň podkopávaly hodnoty EU, je v rozporu se samotným účelem EU. Liberties vysvětluje, jak by jen velmi malé změny právních předpisů, které by jen prosazovaly stávající judikaturu Evropského soudního dvora, umožnily EU přerušit finanční prostředky vládám, které ničí právní stát. Pokud by některé z těchto škrtů poškodily širokou veřejnost, mohla by Komise povolit, aby peníze na určité projekty i nadále proudily a jen by převzala správu těchto prostředků od národních vlád.

Druhým modelem, který předložila Liberties, je nový fond EU, který by podpořil nevládní organizace (NNO), které prosazují a chrání evropské hodnoty. Odkazujeme na to jako na nástroj evropských hodnot. Nevládní organizace jako nezávislé soudnictví a svobodná média mají zásadní význam pro prosazování a ochranu evropských hodnot. Z tohoto důvodu se nevládní organizace pracující na evropských hodnotách stále více potýkají s omezeními, včetně očerňujících kampaní a snížení finančních prostředků. Podporou nevládních organizací by EU pomohla posílit participativní demokracii, odpovědnost vlád vůči právu a právní normy, které podporují nevládní organizace. Ještě důležitější je, že financování nevládních organizací by pomohlo vytvořit veřejnou podporu pro evropské hodnoty. To by zhoršilo situaci autoritářských populistů získat podporu, a zároveň podkopávat ochranu demokracie, právního státu a základních práv.

V současné době EU neposkytuje žádné financování nevládním organizacím v členských státech za účelem podpory a ochrany evropských hodnot. Naproti tomu EU vynakládá několik miliard eur na podporu těchto aktivit v zemích mimo EU. Hlavní zdroje financování nevládních organizací na podporu a ochranu evropských hodnot uvnitř EU jsou vlády Norska, Islandu a Lichtenštejnska (160 milionů EUR od roku 2009-2014 ve střední a východní EU) a několik dobročinných nadací (235 milionů EUR pro rok 2015 v Západní EU). Liberties naznačuje, že nový fond EU by měl během sedmi let činit 2 miliardy EUR, aby odpovídal podpoře EU pro nevládní organizace mimo EU.

Nástroj evropských hodnot by se měl zaměřit na vybudování zdravého sektoru nevládních organizací, který by byl dostatečně silný, aby vlády odpovídaly za své zákonné povinnosti a pomohl by veřejnosti zapojit se do tvorby právních předpisů a politik. Důležité je, že nový fond by měl pomoci nevládním organizacím, aby si vybudovaly svou schopnost efektivně komunikovat s veřejností, aby mohly vytvářet podporu evropským hodnotám na místní úrovni.

Nástroj evropských hodnot by měl být provozován prostřednictvím nezávislých provozovatelů fondů. Jedná se o organizace, které jsou nezávislé na vládních a náboženských či politických skupinách. Jelikož provozovatelé finančních prostředků jsou nezávislí na EU, neměli by být povinni uplatňovat restriktivní finanční pravidla EU, která by zabránila nebo odradila menší organizace, aby žádaly o granty.

Autoritativní populisté nadále rostou v síle a usilují o politiku rozkladu pluralitní demokracie, právního státu a základních práv. Nástroj evropských hodnot je jedinečnou příležitostí pro EU, aby učinila strategický zásah, jenž by shromáždil veřejné mínění o evropských hodnotách. Je méně pravděpodobné, že bude politický tlak ze strany EU účinný a nástroje EU k uplatňování takového tlaku budou méně využívány, pokud nebudou podporovány evropské hodnoty na místní úrovni. Stejně jako by EU měla věnovat prostředky na podporu nevládních organizací na podporu a ochranu demokracie, právního státu a základních práv, měla by odstranit ESIF z rukou autoritářských vlád, které čerpají peníze z EU, a zároveň ničí základní principy, na nichž je Unie založena.

Stáhněte si celý dokument zde

Stáhněte si souhrnný přehled zde

Stáhněte si shrnutí v bulharštině, španělštině, litevštině, francouzštině, rumunštině, italštině, brzy více ...