Dialog o autorských právech: Jak vyvážit zájmy držitelů práv a lidská práva

Evropská komise uspořádala dialog stakeholderů s cílem prodiskutovat dobrou praxi spolupráce mezi poskytovateli služeb sdílení online obsahu a držiteli autorských práv. Liberties byla vyzvána, aby představila lidskoprávní pohled.

Nová Směrnice o autorských právech byla přijata v dubnu 2019. Směrnice vyžaduje, aby Evropská komise vedla dialogy se stakeholdery a Liberties se přidala s otevřeným dopisem vyzývajícím k účasti lidskoprávních organizací.

Dopis vyzýval Komisi, aby přizvala organizace pro lidská a digitální práva a odbornou komunitu, aby se mohly vyjádřit vedle platforem, jako je Google, Facebook a Twitter, a držitelů práv, jako jsou velké nahrávací společnosti, televizní společnosti a organizace kolektivní správy. Komise nabídla 15 křesel organizacím zastupujícím uživatele. Liberties dostala jedno křeslo.

První dialog se stakeholdery se konal 15. října v Bruselu a bude pokračovat řadou budoucích setkání. Všechny jsou streamovány online.

Zde je vyjádření, kterým v dialogu přispěla Liberties, formulované vedoucí advokačních aktivit Evou Simon, o minimálních zárukách týkajících se obsahu nahraného uživatelem a jak se vyhnout filtrům pro upload:

Přístup Liberties spočívá ve formulování doporučení, jak udržet úroveň ochrany základních práv s ohledem na Pokyny, které vydává Komise k uplatňování článku 17.

Nejprve budu hovořit o vyvážení základních práv a problémů, kterým čelíme v důsledku automatizovaného rozhodovacího procesu. Trochu budu mluvit o způsobu, jakým jsou autorská práva používána proti zájmovým skupinám v politice, a nakonec uvedu seznam záruk na dodržování základních práv.

Takže nejprve vyvažování základních práv. Platformy mají právo podnikat. Držitelé práv mají majetková práva. A veřejnost má právo na svobodu projevu a ochranu informací a údajů. Tato práva musí být vzájemně vyvážena. A toho lze dosáhnout pouze případ od případu.

Ve většině případů, když se snažíme o rovnováhu mezi těmito právy v každodenním provozu služeb pro sdílení obsahu, nejsou zapjeny soudy. Spoléháme pouze na automatizované rozhodování, roboty a filtry, tzv. Content ID a další systémy správy obsahu. Někdy existuje možnost lidského zásahu, ale někdy ne. Tento přístup se zdá snadný a účinný. A obvykle to tak skutečně je.

Pokud však existuje automatizovaný rozhodovací proces, může snadno vytvořit falešná pozitiva a někdy není schopen identifikovat zákonné použití materiálu chráněného autorskými právy. Tyto chyby lze napravit pouze tehdy, mohou-li rovnocenné strany napadnout rozhodnutí. Jádrem problému je však to, že mezi stranami existuje nerovnováha: poskytovatelé služeb pro sdílení obsahu nebo držitelé práv mají nad uživatelem dominantní postavení. Stávající režim nenabízí uživatelům možnost účinně bojovat za svá práva. Proto potřebujeme záruky.

Zákon o autorských právech může mít cenzurní účinek, zejména pokud proti-zájmové skupiny cílí na nezávadný obsah. Může být také použit k umlčení politické opozice. Nedávné maďarské video „Ibiza“, které je uniklým erotickým videem starosty, bylo z důvodu autorských práv odstraněno. Byla použita autorská práva jako snadný způsob, jak se zbavit obsahu. Skupina „Straight Pride UK“ umlčela kritického bloggera, který odkazoval na porušení autorských práv. A existuje mnoho dalších příkladů.

Jsou-li zavedeny řádné záruky, je možné chránit zájmy držitelů práv a platforem a zároveň chránit práva uživatelů. Zde je 6 záruk, které můžete zavést, abyste dosáhli správné rovnováhy.

  1. Podpořit jednotlivce. Poskytněte jednotlivcům právo napadnout rozhodnutí přijatá automatizovanými systémy správy obsahu a požadovat, aby o těchto výzvách rozhodoval člověk.
  2. Zajistěte přístup k účinné nápravě. Uživatelům musí být řádně odůvodněna veškerá rozhodnutí a musí mít přístup k nezávislému soudnictví za účelem přezkumu.
  3. Zajistěte transparentnost pro uživatele. Poskytovatelé služeb pro sdílení obsahu by měli být povinni informovat uživatele o tom, jak jsou přijímána rozhodnutí o odstranění obsahu, jaká uživatelská data jsou shromažďována a jak jsou používána, kdy je obsah odstraněn, a do jaké míry je sledována činnost uživatele.
  4. Opětovné vyvážení motivace platforem k odstranění obsahu: Blokování nebo odebrání obsahu, který neporušuje autorská práva, porušuje svobodu projevu. Proto by tyto pokyny měly zavádět rovnováhu. Držitelé práv a poskytovatelé služeb sdílení obsahu by měli nést odpovědnost za odstranění nebo blokování legálního obsahu vytvářeného uživateli.
  5. Použijte alternativy ke kontroverznímu obsahu. Existují alternativy k tomu, aby byl kontroverzní obsah odstraněn od samého počátku. Obsah může být v pořádku, zatímco algoritmus může kontroverzní obsah hodnotit jinak. Dokud nebude spor vyřešen, může být připojeno výstražné upozornění.
  6. Společný přístup v celé Evropě. A konečně je velmi důležité naléhat na členské státy, aby před implementací článku 17 počkaly na zveřejnění Pokynů, a aby následovaly iniciativu Komise a uspořádaly podobné dialogy se zúčastněnými stranami na vnitrostátní úrovni.

Máme příležitost věci vylepšit. Článek 17 je příležitostí, jak zajistit, aby se k základním právům nepřidávaly nepřiměřené limity, a zajistit, aby nebyly přidávány žádné filtry, pokud to není třeba.