Evropský parlament: Přijal usnesení k ochraně svobody NNO v Maďarsku

Občanská společnost v Maďarsku je pod útokem, nevládní organizace jsou terčem, protože se staví proti zneužívání vládní moci. Podepíšte naší petici a vyzvěte Evropský parlament, aby podnikl kroky proti Orbánově vládě.

Evropský parlament: Přijal usnesení k ochraně svobody NNO v Maďarsku

Vyzýváme Evropský parlament, aby přijal, v návaznosti na debatu o situaci v Maďarsku z 26. dubna, usnesení naléhající na Maďarskou vládu, aby stáhla svůj návrh zákona o zahraničních agentech.

Prime Minister Orbán of Hungary has spent the last seven years taking democracy apart piece by piece. He has taken over public media and silenced criticism from almost all major private media companies with the threat of fines, punitive taxes or through closure. He has protected his government from the courts by pushing through a new Constitution, packed the Constitutional Court with his political allies, and taken away some of its biggest powers. And all the while he has continued to line the pockets of his friends at the top of Hungary’s business world through a deeply corrupt political system. In his latest move, Orbán has strangled academic freedom by passing a law to force the closure of the Central European University (CEU), one of the country’s best educational establishments. The threatened closure has brought out tens of thousands of protesters. Orbán is hoping that while the world is focused on the CEU, no one will notice his move to kill off pro‐democracy NGOs in Hungary.

Chce-li Evropský parlament ochránit základní hodnoty EU, musí jasně říct, že tento antidemokratický zákon v ruském stylu nemá v EU žádné místo. Vyzýváme vás, abyste chránili poslední obrannou linii maďarské demokracie.

Vyzýváme Evropský parlament, aby přijal, v návaznosti na debatu o situaci v Maďarsku z 26. dubna, usnesení naléhající na Maďarskou vládu, aby stáhla svůj návrh zákona o zahraničních agentech.

Podepište petici. Šiřte tuto zprávu.

Maďarský premiér strávil posledních sedm let rozebíráním demokracie kus po kusu. Převzal veřejné sdělovací prostředky a utišil kritiku téměř všech velkých soukromých mediálních společností pod hrozbou pokut, trestů nebo zrušení. Ochránil svou vládu před soudy tím, že prosadil novou Ústavu, zaplnil Ústavní soud svými politickými spojenci a odebral mu některé z hlavních pravomocí. A po celou dobu pokračoval v naplňování kapes svých přátel v čele maďarského podnikatelského světa prostřednictvím hluboce zkorumpovaného politického systému. Ve svém nejnovějším kroku Orbán uškrtil akademickou svobodu tím, že přijal zákon, který vynutil uzavření Středoevropské univerzity (CEU), jednoho z nejlepších vzdělávacích zařízení v zemi. Hrozba uzavření přivedla do ulic desítky tisíc demonstrantů.

Orbán doufá, že zatímco se svět bude soustředit na CEU, nikdo si nevšimne jeho kroku zničit prodemokratické nevládní organizace v Maďarsku.

Nyní se obrací na jediné hlasy, které stojí proti korupci, ničení životního prostředí a bojují za práva všech Maďarů: hrstku investigativních novinářů a aktivistů za lidská práva. Je naštvaný. V loňském roce hlasovalo v referendu o odmítnutí kvóty EU o 1300 uprchlících tak málo lidí, že konečný výsledek je neplatný. A to poté, co vynaložil 30 milionů EUR na svou nenávistnou kampaň proti uprchlíkům, takže jistě chápete proč. Orbán částečně obviňuje ze své porážky lidskoprávní aktivisty. Tvrdili, že referendum je fraška, protože podle mezinárodního práva mají všechny země zákonnou povinnost pomoci uprchlíkům. Orbán je také podrážděn nevládními organizacemi zabývajícími se životním prostředím, které se ptají na novou Putinem financovanou jadernou elektrárnu, stejně jako na investigativní novináře a protikorupční nevládní organizace, které stále odhalují krádeže veřejných financí.

Podle nově navrhovaného zákona by se každá nevládní organizace, která získala ročně více než 23 300 EUR z darů z jiných zemí, měla hlásit jako "zahraniční agent". To je kopie Putinova zákona proti NNO.

Pokud nevládní organizace toto prohlášení neučiní, bude čelit pokutě a nakonec zrušení. Cílem Orbána je stigmatizovat a zdiskreditovat v očích veřejnosti nevládní organizace, které nemá rád, a jak jiní členové jeho vlády uvedli, vyhnat je z vlastní země. Stejná taktika byla použita v Rusku. Vzhledem k podezření ze strany veřejnosti a obtěžování ze strany úřadů se setkáváme s velmi skutečnou perspektivou, že poslední zbývající maďarské prodemokratické organizace skončí.

Chce-li Evropský parlament ochránit základní hodnoty EU, musí jasně říct, že tento antidemokratický zákon v ruském stylu nemá v EU žádné místo. Vyzýváme vás, abyste chránili poslední obrannou linii maďarské demokracie.

Podepište petici a podpořte občanskou společnost v Maďarskou!